Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peripatetically /,peripə'tetikəli/  

  • Phó từ
    [một cách] lưu động