Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peripateticism /peripə'tetisizm/  

  • Danh từ
    (triết học) thuyết tiêu dao
    tính lưu động, tính đi rong