Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

individualism /,indi'vidʒʊəlizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa cá nhân