Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lyricism /'lirisizəm/  

  • Danh từ
    tính chất trữ tình
    tình cảm say mê cuồng nhiệt