Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regulation /regjʊ'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự điều chỉnh; sự điều hòa; sự điều tiết
  (thường số nhiều) quy tắc, điều lệ
  điều lệ giao thông
  (thngữ) theo quy định, đúng đắn
  in regulation uniform
  mặc đồng phục theo đúng quy định
  drive at the regulation speed
  lái xe theo tốc độ quy định

  * Các từ tương tự:
  Regulation Q