Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác bye-law)
    lệ (của địa phương)
    (từ Mỹ) điều lệ (của một câu lạc bộ, một công ty…)