Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Quy chế Q
    Là một quy chế của Hoa KỲ do HỆ THỐNG DỰ TRỮ LIÊN BANG đặt ra vào năm 1933 đối với các mức lãi mà các ngân hàng phải trả cho các tiền gửi nhỏ