Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • -law) /'bailɔ:/* danh từ
    luật lệ (của) địa phương; quy chế (của một) ngành