Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

statute /'stæt∫u:t/  

 • Danh từ
  đạo luật
  điều lệ, quy chế
  theo các qui chế của trường đại học

  * Các từ tương tự:
  statute law, statute-book