Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    quyển, tập
    một cuốn từ điển hai tập

    * Các từ tương tự:
    tomenta, tomentose, tomentous, tomentum