Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paperback /'peipəbæk/  

 • Danh từ
  sách bìa mỏng
  when is the novel coming out in paperback?
  khi nào thì cuốn truyện được xuất bản dưới dạng bìa mỏng?
  a paperback book
  sách bìa mỏng

  * Các từ tương tự:
  paperbacked