Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

betrothal /bi'trəʊðl/  

  • Danh từ
    sự hứa hôn