Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tuyển dụng (hay thuê mới)
    Tổng số người tham gia đội ngũ có việc là trong bất cứ thời kỳ nào