Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mắc bận, bận việc
  thứ ba tôi không thể đến dự cơm tối được, tôi bận việc khác
  (từ Anh) (từ Mỹ busy) đang bận (đường dây điện thoại)
  sorrythat number's engaged
  xin lỗi số máy đó đang bận
  có người, bận (phòng vệ sinh); đã dành sẵn (chỗ ngồi)
  engaged to somebody
  đã đính hôn, đã hứa hôn với ai
  they are engaged [to be married]
  họ đã hứa hôn với nhau
  an engaged couple
  một cặp đã đính hôn