Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cat-o'-nine-tails /,kætə'nainteilz/  

  • Danh từ
    (cách viết khác cat) cái roi chín dải (xưa dùng để đánh tù nhân)