Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lột da (một con thú vật đã chết)
  quất mạnh (bằng roi)
  phê bình nghiêm khắc

  * Các từ tương tự:
  flay-flint