Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Nhiều; thừa mứa
    lashings of domestic hot water
    có rất nhiều nước nóng ở nhà