Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thong /θɒŋ/  /θɔ:ŋ/

  • Danh từ
    dây da; roi da
    (Mỹ) (cách viết khác flip-flop) dép Thái Lan