Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đối xử thô bạo
  cuốn tiểu thuyết của bà ta đã bị các nhà phê bình đả kích một cách thô bạo
  cấu xé (một người, một con vật)
  anh ta bị cọp cấu xé mà chết

  * Các từ tương tự:
  maulstick