Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maulstick /'mɔ:lstik/  

  • Danh từ
    (cũng mahlstick)
    que đỡ tay (của hoạ sĩ khi vẽ)