Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đánh roi
    trận roi, trận đòn (hình phạt)

    * Các từ tương tự:
    whipping-boy