Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đánh đòn, trận đòn