Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  khâu lượt
  Động từ
  phết (mỡ…) lên thịt (để giữ cho thịt ướt trong quá trình nấu nướng)

  * Các từ tương tự:
  baster