Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    một trận đoàn nhừ tử; thất bại