Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

heretofore /hiətu:'fɔ:[r]/  

  • Phó từ
    cho đến nay; trước đây