Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chết, quá cố
  không còn hiệu lực nữa
  a defunct organization
  một tổ chức không còn hiệu lực nữa

  * Các từ tương tự:
  defunctive, defunctness