Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chết, qua đời
  both her parents are deceased
  bố mẹ cô ta đều đã qua đời
  Danh từ
  the deceased
  (số nhiều, không đổi)
  người đã qua đời (nhất là mới qua đời gần đây)