Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    hết hạn [hiệu lực]
    bằng lái xe của anh khi nào hết hạn?
    thở ra
    (cũ) tắt thở