Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chết, sự qua đời

    * Các từ tương tự:
    deceased