Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-existent /nɒn ,ig'zistənt/  

 • Tính từ
  không có [thực], không tồn tại
  a non-existent danger
  mối nguy không có thực
  a non-existent enemy
  một kẻ thù không có thực