Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  /'invælid/
  vô căn cứ
  an invalid argument
  một lý lẽ vô căn cứ
  vô giá trị, vô hiệu lực
  a passport that is out of date is invalid
  một giấy thông hành đã quá hạn thì vô giá trị
  Danh từ
  /'invəlid/
  /'invəli:d/
  người tàn phế
  an invalid chair
  ghế lăn dành cho người tàn phế
  Động từ
  /'invəlid/
  /'invəli:d/
  invalid somebody home
  cho ai giải ngủ (nhất là từ nước ngoài) vì lý do sức khỏe
  invalid somebody out [of something]
  cho ai giải ngũ vì tàn phế

  * Các từ tương tự:
  invalidate, invalidation, invalidator, invalidhood, invalidism, invalidity, invalidly