Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sai, sai lầm
  erroneous conclusions
  những kết luận sai lầm

  * Các từ tương tự:
  erroneously, erroneousness