Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

repudiate /ri'pju:dieit/  

 • Động từ
  bác bỏ; cự tuyệt
  repudiate a suggestion
  bác bỏ một lời gợi ý
  nó cự tuyệt lời cầu thân của tôi
  (cũ) từ bỏ; bỏ
  repudiate a son
  từ bỏ một đứa con
  repudiate one's wife
  bỏ vợ
  quỵt (một món nợ); không chịu hoàn thành (một nghĩa vụ)
  repudiate a debt
  quỵt một món nợ