Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invalidism /in'vælidizəm/  

  • Danh từ
    tình trạng tàn phế