Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invalidation /in,væli'dei∫n/  

  • Danh từ
    sự vô hiệu hóa