Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shut-in /'ʃʌt'in/  

  • Tính từ
    không ra ngoài được (vì ốm yếu...)
    Danh từ
    người tàn tật ốm yếu không ra ngoài được