Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invalidity /,invə'lidəti/  

 • Danh từ
  sự tàn phế, sự tàn tật
  an invalidity pension
  tiền trợ cấp tàn tật
  tính vô hiệu, sự không còn giá trị
  the invalidity of his passport
  sự không còn giá trị của hộ chiếu của anh ta