Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không bảo vệ được
  an untenable theory
  một lý thuyết không bảo vệ được

  * Các từ tương tự:
  untenableness