Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sufferer /'sʌfərə[r]/  

  • Danh từ
    người chịu, người bị
    những người bị thấp khớp