Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

invalidhood /'invəli:dhud/  

  • Danh từ
    tình trạng bệnh tật, tình trạng tàn tật, tình trạng tàn phế