Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đánh
    give a boy the good belting
    đánh thằng bé một trận nên thân