Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đường cỏ bị cắt, vệt cỏ bị cắt; vạt cỏ bị cắt
  to cut a swath
  (xem) cut

  * Các từ tương tự:
  swathe