Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác swath /'swɔ:θ/)
  dãi cỏ bị cắt, dải cây bị xén
  the storm cut a swathe through the forest (nghĩa bóng)
  cơn bão đã phá một dải xuyên khu rừng
  dải lớn
  a swathe of daffodils across the lawn
  một dải lớn thủy tiên hoa vàng xuyên bãi cỏ
  Động từ
  (thường dùng ở dạng bị động)
  quấn trong nhiều lớp (băng, quần áo…)
  những lớp băng dày cộm quấn quanh đầu anh
  họ quấn đầy khăn choàng và áo len chui đầu