Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thắt lưng
  vành đai
  a girdle of green fields round a town
  một vành đai cánh đồng xanh xung quanh thành phố
  (giải phẫu) đai
  pelvic girdle
  đai chậu
  Động từ
  (tu từ)
  bao quanh
  một hòn đảo bao quanh là nước xanh ngắt
  Danh từ
  (Ê-cốt)
  như griddle