Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stridently /'straidəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] lanh lảnh, [một cách] xé tai