Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thuộc da
    (thông tục) trận roi, trận đòn