Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thrashing-floor /'θreʃiɳflɔ:/  

  • Danh từ
    sân đập lúa