Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excitement /ik'saitmənt/  

 • Danh từ
  sự kích thích, sự khích động
  the news caused great excitement
  tin đó gây khích động lớn
  điều kích thích, mối khích động
  cuộc sống của chúng tôi dường như quá phẳng lặng sau những mối khích động của kỳ nghỉ vừa qua