Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ebullience /i'bʌliəns/ /i'bʊliəns/  

  • Danh từ
    sự sôi nổi; sự sôi động