Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự căng; sức căng; độ căng
  adjust the tension of a violin string
  điều chỉnh độ căng của dây đàn vi-ô-lông
  sự căng thẳng
  suffer from nervous tension
  bị căng thẳng thần kinh
  biến cố đó đã làm tăng thêm tình trạng căng thẳng giữa hai nước
  điện áp
  dây cáp [điện] cao áp

  * Các từ tương tự:
  tensional